Trust Aviation Training

W tym miejscu zaczynamy tworzy? nasz? histori?, nasz? przygode z lataniem. Trust Aviation Training powsta?o dzi?ki pasji, ch?ci rozwoju i potrzebom stworzenia firmy zajmuj?cej si? szkoleniami, po?rednictwem pracy i doradztwem.

Chcieli?my stworzy? mo?liwo?ci niedost?pne do tej pory na naszym rynku, a skupione pod skrzyd?ami jednej, profesjonalnej firmy odpowiadaj?cej na potrzeby stale rosn?cego rynku i zwiekszaj?cej sie liczby klientów. Nie ograniczamy sie tylko do rynku polskiego, wspó?pracujemy z partnerami z Europy i nie tylko, stwarzamy mo?liwosci rozwoju odpowiadaj?ce wymaganiom naszych klientów.

Zapewniamy wysokiej jako?ci szkolenia dla przysz?ych pilotów dzieki grupie profesjonalnych instruktorów i w pe?ni wyposa?onym salom dydaktycznym przygotowanym w celu zapewnienia najbardziej efektywnego szkolenia w ramach aktualnych wymaga? JAR-FCL.

Szerok? gam? kursów rozpoczyna si? od szkolenia do Licencji Turystycznej poprzez szkolenia do licencji zawodowej, ko?cz?c na poziomie Licencji Frozen ATPL. Dost?pne sa rowniez szkolenia na Typ, tzw. Type Rating, które oferowane s? we wspó?pracy z naszymi partnerami.